Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden OmgevingsAlert sites en apps versie 1.1

  • Door het in gebruik nemen van (een van) de sites en/of apps van OmgevingsAlert gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
  • Voor de dienstverlening van OmgevingsAlert Pro gelden aparte voorwaarden die bij het aangaan van een abonnementsovereenkomst en op verzoek uitgereikt worden.
  • De sites en apps van OmgevingsAlert zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, OmgevingsAlert en de makers hiervan zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de sites en apps van OmgevingsAlert, behoudens in het geval van grove schuld of opzet zijdens de makers van OmgevingsAlert.
  • Alle handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten rustende op sites en apps van OmgevingsAlert zijn eigendom van de makers van OmgevingsAlert en haar licentiegevers.
  • De sites en apps zijn gratis aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik: Het is niet toegestaan kopieën van site of app te maken en te verspreiden, proberen sites of apps te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, of afgeleide producten van welke aard dan ook van de sites of apps te maken.
  • Alle door de gebruiker verstrekte gegevens, waaronder de ingestelde of uitgelezen locatiegegevens, zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet door OmgevingsAlert aan derden worden bekendgemaakt. De door de gebruiker ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het goed functioneren en het verbeteren van onze dienstverlening.
  • Voor het goed functioneren van de sites en het (anoniem) analyseren van het gebruik ervan, gebruiken de sites cookies van Google Analytics. Hiertoe is een bewerkersovereenkomst afgesloten. IP-adressen worden hierbij geanonimiseerd en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
  • De sites en apps worden geleverd ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ zonder enige vorm van garantie.
  • We behouden ons het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Raadpleeg de voorwaarden op http://www.omgevingsalert.nl/voorwaarden om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Wij adviseren u om dit met enige regelmaat te doen.
  • Op de sites, de apps en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden of de sites en apps zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.